Guru Mantra

  Om Gururbrahma Gururvishnur Gururdevo Maheshvaraha  Gurursakshat parambrahma Thasmai Sri Gurave namaha Il Guru è Brama, il Guru è Vishnu, il Guru è Shiva, il Guru è il Supremo Assoluto. A questo Guru io m’inchino. Agnyana thimi randasya jnananjana...

Hanuman Chalisa

  Doha Shri Guru Charan Sarooja-raj Nija manu Mukura Sudhaari Baranau Rahubhara Bimala Yasha Jo Dayaka Phala Chari Budhee-Heen Thanu Jannikay Sumirow Pavana Kumara Bala-Budhee Vidya Dehoo Mohee Harahu Kalesha Vikaara Chopai Jai Hanuman gyan gun sagar Jai Kapis...

Mrityunjaya Mantra

  Oṁ tryambakaṁ yajāmahe sugandhiṁ puṣṭi-vardhanam urvārukam-iva bandhanān mṛtyormukṣīya māmṛtāt

Pin It on Pinterest